подбор

Европейската комисия започва амбициозен проект по разработването на класификатор на професиите по умения и компетенции (European Skills, Competences and Occupations taxonomy (ESCO)). Европейската класификация на професиите цели да описва уменията, компетенциите и квалификацията, нужни за упражняването на една или друга професия, като желае да обхване колкото е възможно повече видове.

Някои европейски страни разполагат с национални класификации на професиите, други не. Малко статистика. Унгарският класификатор на професиите съдържа 632 отделни айтема, чешкият цели 3200, испанският само 482. В България националната класификация на професиите и длъжностите се съобразява с международната стандартна класификация на професиите ISCO 88 и съдържа общо 550 айтема. В Република Ирландия, например, няма национален класификатор на професиите, а се използва международната стандартна класификация за отделните сектори.