Оценяване на персонала

През последните години пазара на оценяването на персонала нарастна с бързи темпове. Мениджърите препоръчват да се извършва оценяване на персонала, за да се разбере на кой може да се разчита в този сложен времеви период.

Сега ние наблюдаваме множество примери за необмислени съкращения, проведени на принципа на «съкращаваме 10% от служителите от всеки отдел». Това е некоректно от гледна точка на ефективност, т.к. като резултат могат да бъдат уволнени тези хора, които са от критично значение за бизнеса.

Личната ефективност на сътрудниците се формира от три блока.
  1. Нивото на компетенции. Например, за мениджър продажби сред тези кометенции могат да бъдат такива качества като чувство за хумор, приятен външен вид и т.н.
  2. Личният потенциал. Потенциалът на личността включва в себе си волеви, комуникативни и интелектуални свойства.
  3. Мотивация. Един равнодушен човек няма да реализира потенциала си, няма да развие своитекомпетенции и да ги прилага в работата си.
Параметри, които влияят на личната ефективност:

Условно можем да ги разделим на «мога» и «искам».

Към «мога» се отнасят такива характеристики на персонала като:
  • Актуално ниво на компетенции, т.е. това, което нашите сътрудници могат да правят сега.
  • Личен потенциал на всеки сътрудник – какво още може да научи.
Към «искам» се отнася:
  • Мотивация – желание на сътрудника да прилага усилия в работата си, да бъде въвлечен в живота на организацията.
Системи за оценяване на персонала:

Ако компанията оценява персонала редовно и системно, то като правило тази процедура се провежда всяка година. Сега подобна оценка провеждат повечето големи компании, но не при всеки тя е построена правилно и не винаги резултатите от оценяването реално се ползват при взимане на кадрово решение.

Много често регуларното оценяване на персонала не е достатъчно ефективно заради:

  1. Неясни критерии за оценяване;
  2. Субективно отношение на тези, които провеждат оценяването;
  3. Недоверие на персонала към резултатите от оценяването;
  4. Слабото влияние на резултатите от оценяването на работата на служителя и неговия професионален път в компанията.
За какво оценяваме персонала?

Крайната цел на оценяването на персонала е измерване на параметри, на които ние можем да влияем, за да повишим общата ефективност на компанията. Такива параметри са индивидуалната ефективност на всеки сътрудник, нивото на знания и опита, съпричастност и т.н.

Оценяването на персонала е важно, за да не се загуби, а напротив, да се засили контрола над ефективността на персонала, а следователно и ефективността на бизнеса. HR специалисти, които разполагат с инструменти за подобно въздействие, могат и трябва да помагат на ръководството.

Вижте интересно видео с Борислав Игнатов, свързано с темата.