Квалификация и жизнен цикъл на компетенциите

Квалификация и жизнен цикъл на компетенциите

Презентация на Томчо Томов - София, 17-ти декември, ВУЗФ, дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.