Глобалното лидерско мислене

Интеграцията на различните култури, националности, възрасти и стилове на компании от целия свят оказват огромното влияние върху правенето на бизнес. Днес на лидерите са необходими нови навици за да бъдат успешни. Благодарение на социалните мрежи и технологии глобалното взаимодействие става всекидневна реалност в бизнеса.

Онези ръководители, които се стремят към успеха, трябва да развиват три нови компетенции:

 1. Глобална делова хватка – новите финансови, промишлени, функционални и технични навици, необходими за ориентиране в пазара, за който са присъщи бързи промени на бизнес моделите и продуктите.
 2. Глобалното мислене – способността да участват в постоянен процес на генериране на новото чрез разпознаване на възможностите в сложна среда.
 3. Световното гражданство – възприемчивост към географията, политиката, икономиката, правото, културата, технологиите, които помагат за внедряването на корпоративната стратегия.

Лидерът на 21-и век трябва да изпълнява седем основни роли:

 1. Стратег – съгласуване на краткосрочните и дългосрочните интереси със заинтересованите страни на локално и глобално ниво и установяване на определен курс за постигане на резултат.
 2. Новатор – създаване на атмосфера за подпомагане на иновации и промени, намиране на нови глобални възможности, продукти и пазари.
 3. Комуникатор – въвличане и вдъхновяване на страните с помоща на различни канали на комуникация за предаване на ясни съобщения.
 4. Майстор на отношения – създаване на доверителни отношения чрез разбиране и уважение към различията и същевременно осмислено общуване с хора на глобално ниво.
 5. Коуч/Ментор – възпитаване на ново поколение ръководители.
 6. Взимащ решения – използването на глобален поглед, системно мислене и значителен анализ за внедряване на стратегии в условия на неопределеност и несигурност.
 7. Гражданин на света – признаване едновременно на собствената уникалност и ценостите на другите нации, както и интеграция към световното съ-общество.

Развивайки глобални лидери, специалистите по обучение трябва да "градят" в тях следните необходими навици за:

 • Управление на многостранни модели и процеси.
 • Бързо реагиране в кризисни ситуации и на нови възможности.
 • Демократизация на знанията.
 • Използване на колективния интелект и социалните мрежи за иновации и развитие на бизнеса на новите пазари.
 • Развитие на международни компетенции като критичен бизнес навик.

Един от най-добрите начини за развитие на глобалните навици – това е потапяне в самата среда. Инициативи в тази област сега основно се фокусират на въвличане на отделните сътрудници и екипи в краткосрочни международни програми, като например VF Corp, Berlitz International и Georgetown McDonough School of Business.