Вятърът на промяната - преструктуриране на преприятията

На 10 февруари се проведе национален семинар по темата на преструктурирането в България, като целеше да засили диалога между социалните партньори. От години темата вълнува обществото и се възприема като своеобразна „криза”, водеща до загуба на работни места.

Често пъти неглижиран организационен проблем води до кризисно преструктуриране като съкращаване на цели звена.

Сега вниманието се насочва към социалната корпоративна отговорност и социално отговорно преструктуриране.

Как да разбираме преструктурирането? Това е процес, който обхваща три фази: прогнозиране, подготовка и управление. Той променя не само организацията, в рамките на която се случва. Неговите ефекти могат да се разпрострат на секторно и регионално ниво.

В България преструктурирането приема основно „top-down” форма и в страната липсват традиции в социалната корпоративна отговорност. Търсенето на добри политики и инструменти за прогнозиране и управление на преструктурирането доведе до няколко извода:

  • прогнозирането е ключовата фаза от процеса на преструктуриране. Това от една страна означава провеждането на анализи за тенденциите на пазара на труда по сектори. От друга страна, отразява нуждата от развиването на дългосрочен HR план за бъдещите нужди на компанията. Така новите пазарни изисквания се свързват с нови умения към служителите.
  • преструктурирането има негативни ефекти, които оказват влияние не само върху съкратените служители. Те повлияват и тези, които остават в компанията, включително и мениджърите, които извършват промените. Това са прояви на дистрес, намерения за напускане, понижена лоялност към компанията, понижена мотивация за работа, ниска самооценка и пр. Затова е необходимо да се извършва оценка на трудовия риск. В същото време се появяват изисквания към нов вид управление – управление на промяната
  • появява се необходимост от платформи за обмяна на опит на добри практики – такива, които водят до успешни резултати. Част от практиките, прилагани в процеса по преструктуриране, като outplacement и replacement се базират на подхода на индивидуалния коучинг.
Настоящата криза поставя не само проблема за преструктурирането на дневен ред в страната и в EC, но и нуждата от промени, основно в начина на мислене и в подобряване на практиките за прогнозиране и управление на преструктурирането.